Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Zacznij od razu sprzedawać swoje produkty tysiącom potencjalnych klientów

Gwarancja prawna

Wszystkie produkty sprzedawane na giełdzie Sipoko objęte są Gwarancją Prawną.

„Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Towarowi konsumpcyjnemu zgodnemu z umową sprzedaży. Przyjmuje się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli [...] współistnieją następujące okoliczności: 1) nadają się do użytku którym zwykle służą towary tego samego rodzaju, 2) są zgodne z opisem podanym przez sprzedawcę, 3) mają typowe dla towaru tego samego rodzaju właściwości i wykonanie, których konsument może zasadnie oczekiwać, 4) są odpowiednie do danego rodzaju zastosowanie pożądane przez konsumenta [ ...] "

W związku z tym artykułem Gwarancja Prawna jest zarezerwowana wyłącznie dla konsumentów. Niniejsza gwarancja dotyczy zatem tylko użytkowników, którzy dokonali zakupów w Sipoko z powodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością handlową lub zawodową.


 

Wszystkie produkty sprzedawane na Sipoko, zarówno nowe, jak i używane, podlegają Gwarancji Prawnej na towary konsumpcyjne, która obejmuje wszelkie niezgodności (wadliwe działanie, niezgodność lub brak akcesoriów), które czynią je bezużytecznymi; Gwarancja obejmuje zarówno wady, które mogą występować już w momencie dostawy produktu, jak i te, które mogą wystąpić w ciągu następnych 24 miesięcy, pod warunkiem, że konsument zawiadomi sprzedawcę o swojej obecności w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy.

W takich przypadkach Konsument może zwrócić się o pomoc do Sprzedawcy, proponując całkowicie bezpłatną naprawę lub wymianę produktu; tylko w przypadku, gdy oba środki są dla sprzedającego niemożliwe lub zbyt drogie, kupującemu przysługuje prawo do uzyskania obniżenia ceny lub rozwiązania umowy sprzedaży.


  • JAKA JEST PRAWNA GWARANCJA

Gwarancja prawna opiera się na dyrektywach europejskich 2019/770 i 2019/771, które regulują wszelkie niezgodności, które mogą wystąpić po zakupie produktu. W takich przypadkach konsument, kontaktując się ze sprzedawcą, ma prawo do wymiany lub naprawy przedmiotowego produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Gwarancja może być zastosowana tylko w przypadku nieprofesjonalnych zakupów oraz przy spełnieniu warunków wskazanych w następnym paragrafie; dodaje również do dodatkowej gwarancji oferowanej przez producenta lub sprzedawcę.

Niniejsza Gwarancja nie może zatem mieć zastosowania:

- w przypadku zakupów związanych z Twoją działalnością handlową

- jeżeli w chwili zawarcia umowy konsument został poinformowany, że dana cecha produktu odbiega od wymagań zgodności

- jeżeli wada wynika z instrukcji lub materiałów dostarczonych przez konsumenta.

Kupujący może wyegzekwować Gwarancję Prawną od sprzedawcy towaru, nawet jeśli ten ostatni jest inną osobą niż producent. Z tego powodu przypominamy, że Sipoko nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru, ponieważ nie działa jako sprzedawca produktów na rynku.


  • WARUNKI STOSOWANIA GWARANCJA PRAWNA

Gwarancja prawna może dotyczyć wszystkich produktów zakupionych na rynku (nowych lub używanych), w tym produktów zawierających treści cyfrowe; w tym ostatnim przypadku, jeżeli umowa przewiduje świadczenie usługi przez czas określony, do sprzedawcy należy wykazanie zgodności treści.

Warunki pozwalające na zastosowanie Gwarancja dotyczą:

- produkty, które nie posiadają funkcjonalności i/lub kompatybilności przewidzianej w umowie sprzedaży;

- rzeczy bez akcesoriów i/lub instrukcji przewidzianych w umowie sprzedaży, które czynią je bezużytecznymi;

- wszystkie produkty uznane za nieodpowiednie do celów, do których używane są produkty z tej samej kategorii

- przedmioty, które nie mają cech, jakich konsument mógłby oczekiwać od podobnego produktu;

- przypadki, w których produkt jest sprzedawany bez niezbędnych aktualizacji dla zachowania jego zgodności z postanowieniami umowy sprzedaży.

Gwarancja Prawna może zostać przedłużona również w przypadku montażu produktu, jeżeli jest to zawarte w umowie sprzedaży i zostało wykonane przez sprzedawcę (lub na jego odpowiedzialność); w związku z tym możliwe będzie skorzystanie z gwarancji prawnej, jeśli produkt został zainstalowany nieprawidłowo lub jeśli nastąpiło to w wyniku braku instrukcji montażu.  

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia wady rzeczy zakupionych w celach zawodowych lub związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością handlową Gwarancja nie można zastosować.


  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO WOBEC KUPUJĄCEGO

Sprzedawca jest zobowiązany wobec kupującego dostarczyć produkty zgodne z umową sprzedaży; oznacza to, że produkt musi mieć wszystkie cechy wymagane przez konsumenta, a także musi być do niego dołączona jasna i precyzyjna instrukcja instalacji produktu (w razie potrzeby).

W przypadku braku zgodności konsument musi skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupił produkt; odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się zatem tylko do wad istniejących wcześniej, tj. tych, które kupujący odkrył później i zakomunikował w ciągu 2 miesięcy od momentu wystąpienia wady.

Nie dotyczy natomiast wad lub wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu przez konsumenta.

Producent towaru może zostać zakwestionowany w zakresie niezgodności towaru dostarczonego konsumentowi tylko wtedy, gdy jest on jednocześnie sprzedawcą, czyli dokonuje również bezpośrednich form sprzedaży konsumenckiej.


  • CO ZROBIĆ, ABY AKTYWOWAĆ GWARANCJĘ?

W przypadku, gdy produkt zakupiony na giełdzie wykazuje jedną lub więcej wad objętych Gwarancją, konsument może skontaktować się ze sprzedawcą proponując wymianę lub naprawę produktu; w celu skorzystania z niej Konsument musi jednak zgłosić brak zgodności Sprzedawcy w terminie 2 miesięcy od momentu stwierdzenia wady.

Sprzedawca może odstąpić od przyjęcia złożonej przez Konsumenta propozycji, jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie kosztować zbyt dużo w stosunku do wartości wadliwego towaru; w tym momencie konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna poprzez zwrot towaru i otrzymanie w konsekwencji zwrotu zapłaconej kwoty lub obniżenia ceny. 

W każdym przypadku konsument proszony jest o skontaktowanie się ze sprzedawcą produktu w celu ustalenia sposobu zakończenia procedury. Przypominamy również, że mógłby zaproponować alternatywne środki, nieprzewidziane przez prawo, aby spróbować rozwiązać problem (środki, które konsument może zaakceptować lub odmówić).

Sipoko, jako dostawca usługi pokazowej (a nie jako sprzedawca produktów) nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak zgodności, który może powstać po zakupie dokonanym na rynku.


  • CZAS TRWANIA GWARANCJA

Gwarancja Prawna obejmuje wady opisane w poprzednich paragrafach, istniejące w momencie dostawy towaru lub które powinny wystąpić w ciągu następnych 24 miesięcy; takie wady są objęte ubezpieczeniem, nawet jeśli nie były natychmiast widoczne w dniu dostawy.

Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o istnieniu niezgodności produktu w terminie 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia; faktycznie Gwarancja obowiązuje przez 26 miesięcy od daty dostawy.

O ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że wady, które wystąpiły w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania towaru, już istniały, chyba że możliwość ta nie jest zgodna z samym charakterem niezgodności.

W odniesieniu do produktów z treściami cyfrowymi, dla których przewidziana jest ciągłość świadczenia usługi przez określony czas, do sprzedawcy należy udowodnienie zgodności tej usługi w ciągu 24 miesięcy od zakupu.

Zalecamy jednak, aby zawsze przechowywać dowód zakupu produktu, oprócz dokumentów związanych z wysyłką i dostawą towaru.


  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADĘ ZGODNOŚCI

W zależności od tego, kiedy zostanie wykryty niezgodność, odpowiedzialność może ponosić sprzedawca lub konsument. W związku z tym mogą wystąpić dwa przypadki:

- jeżeli wada wystąpi w ciągu 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru, to do sprzedawcy należy udowodnienie, że towar był w pełni zgodny w momencie dostawy

- jeżeli wada wystąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru, konsument musi udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.


  • PRAWA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJA

Jeżeli produkt zakupiony na rynku wykaże niezgodność w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy, konsument może skorzystać z Gwarancji Prawnej, informując sprzedawcę o swoim zamiarze i żądając jego wymiany lub naprawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów .

W przypadku, gdy wybrany środek zaradczy jest niemożliwy lub wymaga od Sprzedawcy poniesienia niewspółmiernych kosztów w stosunku do wartości towaru, Konsument ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć cenę sprzedaży. 

To rozwiązanie można zastosować w następujących przypadkach:

- wymiana (lub naprawa) towaru jest zbyt kosztowna

- sprzedawca nie naprawi (lub nie wymieni) produktu w rozsądnym terminie

- takie działania powodują znaczne niedogodności dla konsumenta

- mimo prób naprawy wady pojawiają się ponownie.

W odniesieniu do produktów z treściami cyfrowymi, jeżeli pomimo poinformowania konsumenta przez sprzedawcę o dostępności aktualizacji, ale nie zainstalował jej, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z tego braku.


  • PRZYPADEK UŻYWANYCH PRODUKTÓW

Gwarancja Prawna dotyczy również towarów używanych, pod warunkiem prowadzenia przez sprzedawcę działalności handlowej. Na tego typu towary okres gwarancji sprzedawcy wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Bezpośrednie działanie w celu stwierdzenia niezgodności jest przewidziane w uzgodnionym krótszym okresie gwarancyjnym plus 2 miesiące niezbędne do zgłoszenia wady.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku normalnego użytkowania produktu, również z uwzględnieniem wcześniejszego czasu użytkowania.


Czy ta strona była pomocna?